www.hervormd-een.nl        

 


De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat iedereen die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.  

Dat geldt voor de landelijke programma's van de Protestantse Kerk en ook voor de Protestantse Kerk op plaatselijk niveau, zoals de gemeenten en de diaconieën. De hervormde gemeente te Een is als kerkelijke gemeente binnen de PKN geregistreerd als ANBI.

Voor giften aan de hervormde gemeente te Een of diaconie kunt u gebruik maken van het IBAN bankrekeningnummer van de hervormde gemeente te Een: NL78RABO0325809720 

Onderstaand vindt u het beleidsplan en financiële stukken die betrekking hebben op onze gemeente en de diaconie.


A. Algemene gegevens gemeente:

Naam ANBI:
Hervormde gemeente Een

RSIN/Fiscaal nummer:
cvk : 824118959

Webadres:
www.hervormd-een.nl

E-mail:
info@hervormd-een.nl

Adres:
Haulerwijksterweg 1
9342 TJ Een

Postadres:
Slinke 9
8433 LW Haulerwijk


A. Algemene gegevens diaconie:

Naam ANBI:
Hervormde gemeente Een

RSIN/Fiscaal nummer:
cvd : 824119071

Webadres:

www.hervormd-een.nl

E-mail:
info@hervormd-een.nl

Adres:
Haulerwijksterweg 1
9342 TJ Een

Postadres:
Heideweg 14
9321 VS Peize

De Hervormde gemeente Een is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
 
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx


De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente Een.


B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De 
ambtsdragers worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De bezetting van de Kerkenraad is als volgt: 2 ouderling-kerkrentmeesters en 2 diakenen.


Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).


C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland is via de volgende link te bekijken: 

https://www.protestantsekerk.nl/download214/Beleidsplan%20Dienstenorganisatie%202017-2020.pdf


Het beleidsplan van de Hervormde gemeente Een kunt u inzien door op onderstaande link te klikken:

Beleidsplan Hervormde gemeente Een
Beleidsplan 2022 2026.pdf (729.82KB)
Beleidsplan Hervormde gemeente Een
Beleidsplan 2022 2026.pdf (729.82KB)De doelstellingen van de Hervormde gemeente Een kunt u onder hoofdstuk IV van het beleidsplan teruglezen.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen kunt u via deze link bekijken:
Generale regelingen Protestantse Kerk Nederland 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad.

Betreffende de Kerkrentmeesters:

In Ordinatie 11 Art. 1 van de Protestantse Kerk Nederland staat:
“De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente toe aan het college van kerkrentmeesters.”

Anders gezegd: De kerkrentmeesters beheren op verantwoorde wijze de bezittingen en financiële verplichtingen van onze gemeente. 
Op verantwoorde wijze betekent hier: herleidbaar; traceerbaar en passend binnen het afgesproken beleid in de kerkenraad. Dit beleid is gericht op continuïteit van onze gemeente in materieel en financieel opzicht, zowel op korte als op lange termijn. De kerkrentmeesters leggen verantwoording af aan de kerkenraad over het gevoerde beleid. Hieronder een aantal belangrijke zaken waar de kerkrentmeesters verantwoordelijk voor dragen:

het beheer en het onderhoud van de kerk met haar inventaris, pastorie en verenigingsgebouw.

het beheer van gelden, bank- en girorekeningen, spaarfondsen, e.d.;

het traktement van onze voorganger en eventuele vergoedingen aan andere kerkelijke medewerkers;

beheer van de inkomsten, d.w.z. inning van de kerkelijke bijdragen 
(kerkbalans, collectes);

het beheer van aangegane verplichtingen (vaste lasten);

de financiële vastlegging en verantwoording (de boekhouding);

jaarlijkse begroting en jaarrekeningen;

contracten.

In een kleine gemeente, zoals ook Hervormde Gemeente Een bestaat het college van kerkrentmeesters tenminste uit 3 leden, waarvan er 2 de functie van ouderling-kerkrentmeester bekleden. Het college bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter is ouderling-kerkrentmeester. Ook draagt het college er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn.


Betreffende de diaconie:

Mede door het ambt van diaken wil Christus zijn gemeente bouwen.

De diakenen zullen, gedragen door de hele gemeente, de liefde van Christus zichtbaar maken aan hen die hulp nodig hebben, binnen of buiten de kerk, in eigen land of in andere delen van de wereld. Zij dienen op te komen voor het recht van Hem die de arme zal redden, die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft. Zij zullende gemeente helpen bij het volbrengen van haar taak tegenover de naasten. Zij zullen hun dienst verrichten met een bewogen hart, bereid om de troost van het evangelie mee te delen aan hen die in nood verkeren.

Bovenstaand is de tekst waarmee de diakenen bevestigd worden in het ambt.

Oorspronkelijk had het dienen in de Bijbel vooral betrekking op het dienen aan tafel. Daarom hebben de diakenen bij het vieren van het Avondmaal nog steeds een belangrijke taak. Maar de diaconie doet meer.

De opdracht van de Diaconie is: ‘Helpen waar geen helper is’. Deze hulpverlening betreft zowel financiële als materiële nood en vindt plaats op drie niveaus: plaatselijk, landelijk en wereldwijd.


G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Begroting kerk 2023:

Begroting 2023
begr 23.pdf (93.29KB)
Begroting 2023
begr 23.pdf (93.29KB)Jaarrekening:

Jaarrekening
anbi3.pdf (90.61KB)
Jaarrekening
anbi3.pdf (90.61KB)


Jaarrekening kerkrentmeesters:

Jaarrekening kerkrentmeesters
anbi2 (3).pdf (93.56KB)
Jaarrekening kerkrentmeesters
anbi2 (3).pdf (93.56KB)

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.